sexta-feira, março 07, 2008

Quem se habilita a traduzir?

Como já coloquei numa postagem há um bom tempo, sempre recebo e-mails, principalmente de nomes de alguém da África pedindo "ajuda" para transferir milhões de dólares de uma tal conta "perdida" em algum banco.
Recebi o e-mail abaixo e presumo que seja do mesmo tipo. Será que alguém sabe traduzir ou em que língua está escrito?
E aí Jaó, você que faz tradução do hebráico não se habilita a treinar com o texto abaixo que não sei de qual língua é?

De: "levent terzioglu"

Para: enfrades@....com.br

Assunto:

Yeni Bir Ýþ Ýmkaný Lütfen Bir kere Olsun arayýn

Pek çok insan gibi siz de gelirinizi muhtemelen þu üç gelir modelinden biriyle elde
ediyorsunuz:

1. Çalýþan: Saat ücreti, prim ya da maaþlý çalýþýn fark etmez, paranýzý sadece
çalýþtýðýnýz müddetçe alýrsýnýz.
Gerçek þu ki, her çalýþan çalýþma performansýnýn ve þirkete kattýðý deðerin sadece
%25’i kadar maaþ alýr.
Ne kadar iyi olursa olsun. Geri kalan %75, patronunun tatili, yeni arabasý için
finanse edilir.
Buna “bir iþ sahibi olmak” deniyor. Ýngilizce “JOB” kelimesinin açýlýmý, motivasyon
eðitimcisi Zig ZIGLAR tarafýndan þu þekilde yapýlýyor “Just Over Broke” (Tam Olarak Ýflas Etmemiþ)

2. Ýþyeri Sahibi: Bütün çalýþanlarýn rüyasýdýr Ýþyeri Sahibi olmak.
Gerçekte ise, iþyeri sahipleri hayatlarýný bir kabusta gibi yaþar.
Ýstatistiklere göre, %90 yeni kurulan iþyeri, ilk iki senede iflas eder.
Mevcut iþyerlerinin de %80’i 5 yýl içinde kapanýr. 10 ya da 20 yýldan daha eski kaç
þirket tanýyorsunuz?
Ve tüm iþyeri sahiplerinin de onaylayacaðý gibi, hayatýnýzýn kontrolü, iþyerinizin
elindedir.
Haftada 70–80 saat çalýþmak, bir iþyeri sahibi için az rastlanýr bir durum deðildir.
Yaþam kalitesi ise neredeyse SIFIR.
Hastalýk, iþyeri sahiplerinin varoluþ tehlikesi. Bir düþünün: Herhangi bir
rahatsýzlýðýnýzdan dolayý iþyerinizi 6 ay terk etmek zorunda kalsaydýnýz ne olurdu?

3. Yatýrým Araçlarý: Diyelim ki, yatýrým yaptýðýnýz paranýzdan iyi bir geri dönüþ
elde ediyorsunuz.
Ancak, öncelikle yatýrým yapacak ve bu paranýn getirisiyle geçinebilecek ufak da olsa
bir servetiniz olmalý.
Yazýk ki pek çoðumuz böyle bir servete sahip deðiliz. Üstelik üretmeden kazanýlan
paranýn da manevi deðeri ne kadar olur, tartýþýlýr.

Ve Bizim Size Sunduðumuz Ýþ Fýrsatýnýn Farký

Güvenli ve sürekli bir gelir elde etmenin daha iyi bir yolu var. Yazarlar, müzisyenler,
þarkýcýlar, buluþ sahipleri, bunu uzun yýllardýr tanýyorlar. Bir kez
gerçekleþtirdiðiniz iyi bir iþ için, yýllarca para kazanmak.
Adýna da Telif Hakký deniyor. 1 ya da 2 yýl içerisinde sürekli yükselen iyi bir gelir
elde etme þansýna sahipsiniz.
3 yýl size sunduðumuz basit, eðlenceli ve sihirli iþimizde çalýþýrsanýz, 3 yýlýn
sonunda aylýk 15.000 YTL’yi geçen ve her ay artan bir gelire sahip olabilirsiniz. Üstelik ne kadar genç olursanýz olun, bu geliri emekli maaþýnýz olarak sabitletebilir ve hayatýnýzýn tadýný çýkarabilirsiniz.

MÜMKÜN MÜ? KESÝNLÝKLE EVET…

Geniþ bilgi için lütfen

Nenhum comentário:

Postar um comentário